Ekonomisk plan

I en bostadsrättsförening skall det finnas en ekonomisk plan. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.

En ekonomisk plan upprättas oftast i samband med att en bostadsrättsförening köper ett hus i en nyproduktion eller vid ombildning till bostadsrätt.

Planen skall vara registrerad på Bolagsverket innan bostadsrätterna upplåts med bostadsrätt.

Om det inträffar väsentliga förändringar i föreningen, efter att den ekonomiska planen registrerats, som påverkar bedömningen av föreningens verksamhet får föreningen inte upplåta bostadsrätter förrän ny ekonomisk plan har upprättats och registrerats av Bolagsverket.

Den ekonomiska planen måste, innan den registreras hos Bolagsverket, granskas av två oberoende intygsgivare certifierade av Boverket som har till uppgift att kontrollera faktauppgifter i planen och bedöma om planen är ekonomiskt hållbar.

Forum har kompetens att bistå föreningar med upprättande av ekonomisk plan och intygsgivning.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Göteborg

Håkan Olsson

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist
Håkan Olsson