Friköpsprocessen

Från bostadsrätt till eget ägande

Forum hjälper medlemmar i bostadsrättsföreningar att sänka sina boendekostnader.

Forum åtar sig projektledarskapet att leda föreningen från beslut om friköp/likvidation till tillträdet av den egna avstyckade fastigheten.

För mer information, ladda gärna ner vårt infoblad om friköp och vår friköpsbroschyr

Föreningsrättsliga frågor

Regler för hur en bostadsrättsförening skall skötas finns huvudsakligen i följande dokument:

  • Föreningens ekonomisk plan
  • Föreningens stadgar
  • Bostadsrättslagen
  • Lagen om ekonomiska föreningar

Friköp/likvidation

Beslut om friköp fattas av föreningsstämman. Beslutet blir giltigt om samtliga röstberättigade bifaller beslutet på stämman eller om beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor. På den första stämman skall hälften av de röstande biträda beslutet och på andra stämman skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

Lantmäterifrågor

Forum tar ansvar för hela processen vid friköpet inkluderande ansökan om avstyckning av fastigheten och vara föreningens representant vid lantmäteriförrättningen.

Skattefrågor

Vid ett friköp säljer man sin bostadsrätt till bostadsrättsföreningen och köper det avstyckade huset med tillhörande mark. Om det uppstår vinst vid försäljningen får man oftast uppskov med att betala skatt.

Kontakta oss

Stockholm

Erik Sköldeberg

Göteborg

Håkan Olsson

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Olsson