Fastighetsägare kommer i kläm vid bredbandsutbyggnaden

Sen flera år pågår en febril verksamhet i städer och på landsbyggden för att nå regeringens mål på 90 % täckningsgrad, med en minsta uppkopplingshastighet av 100 Mbps. För att nå målet är många olika aktörer inblandade, från större ledningsägare till lokala entreprenörer och fastighetsägare. Över stora delar av landet har ett stamnät med fiber dragits fram. Därefter låter ledningsägarna lokala byalag färdigställa fibernäten, så att de sedan kan lämna över ett färdigt utbyggt ledningsnät och driften och underhållet åter till ledningsägarna.

Sen flera år pågår en febril verksamhet i städer och på landsbyggden för att nå regeringens mål på 90 % täckningsgrad, med en minsta uppkopplingshastighet av 100 Mbps. För att nå målet är många olika aktörer inblandade, från större ledningsägare till lokala entreprenörer och fastighetsägare. Över stora delar av landet har ett stamnät med fiber dragits fram. Därefter låter ledningsägarna lokala byalag färdigställa fibernäten, så att de sedan kan lämna över ett färdigt utbyggt ledningsnät och driften och underhållet åter till ledningsägarna.

Tanken med det hela är god, att lokala fastighetsägare träffas och kommer överrens om var ledningarna skall dras fram och lokala entreprenörer anlitas för färdigställande av fibernätet ute i bygderna. Det skapar både arbetstillfällen och gemenskap, men några risker som jag ser är stor att aktörerna missar några viktiga saker på vägen. Kostnaderna för utbyggnaden av fibernät fördelas normalt mellan fastighetsägarna som ingår i det s.k. byalaget. Detta innebär att berörda fastighetsägare som belastas av fiberkabeln kanske inte törs yrka på ersättning från det lokala byalaget och därmed går miste om en berättigad ersättning. Det kan ju vara känsligt att begära ersättning som medför ökade kostander för grannarna. Av samma orsak kan byalaget eller fiberleverantören låta bli att söka ledningsrätt. Vad händer om fastighetsägaren någon gång i framtiden råkar skada fiberkabeln vid brukandet av marken? Troligen kommer fastighetsägaren få ersätta fiberleverantören för dennes kostnader för reparation av en kabel som inte fastighetägaren fått någon ersättning för och som då bevisligen inskränkt i nyttjandet av fastigheten. Här tycker jag det är viktigt att alla aktörerna på marknaden och fastighetsägare funderar över hur enskilda fastighetägare kan drabbas vid utbyggnad av fibernätet genom ”byalagsmodellen”, både kortsiktigt och långsiktigt. Risken finns annars att vi i framtiden har fastighetsägare som skadar fiberkablar och drabbas av höga kostnader p.g.a. dålig dokumentation av fiberkablarna. Därav tycker jag att sträckningen även på lokalnivå skall dokumenteras och skrivas in hos Lantmäteriet. Risken är annars stor att vetskapen om ledningarnas läge urholkas och försvinner med tiden.

Alla berörda fastighetsägare bör även få möjlighet till erbjudanden om ersättning för fiberkabeln, då den kommer inkräkta på brukandet av marken för lång tid framöver.

Med andra ord vid utbyggnaden av fibernätet ute på landsbyggden är dokumentationen viktig och att den bevaras på ett säkert sett genom ledningsrätt eller liknande för framtiden, liksom att berörda fastighetsägare kompenseras för det intrång på fastigheten som uppkommer för en lång tid framöver på fastigheten.

Hämta karta

Mats Lundevaller
Auktoriserad lantbruksvärderare