Fortsatta relativt stabila värdenivåer för kommersiella fastigheter, men hur länge till?

Fortsatta relativt stabila värdenivåer för kommersiella fastigheter, men hur länge till?

Forum Fastighetsekonomi AB bevakar kontinuerligt de kommersiella fastighetsmarknaderna i 115 av landets kommuner. Resultatet av analyserna hamnar i en databas som heter FastighetsMarknadsInformation – FMI. Databasen har funnits i över tio år och det är fastighetskategorierna hyresbostäder, kontor, butiker och industrier som studeras. De insamlade uppgifterna används bland annat i Forums egna löpande värderingsarbete men de kan även erhållas via webbbaserade tjänster som ex vis Datscha.

Vid den nu senaste uppdateringen under oktober månad och efterföljande analysarbete har kunnat konstateras att marknadens avkastningskrav överlag fortfarande ligger på en stabil nivå – framförallt i de större städerna och de mer attraktiva områdena. En svagt ökad osäkerhet vägs upp mot lägre marknadsräntor och stort köpintresse för fastigheter då alternativa placeringar tappat i attraktivitet.

Även kontorshyresnivåerna har, generellt sett, varit relativt stabila under en lång tid. För de mest attraktiva delmarknaderna kan även viss uppgång noteras. Hyresnivåerna för segmentet butiksfastigheter (lokaler) har emellertid, runt om i landet, mött en viss avkylning. De noterade topphyrorna hamnar just nu på en något lägre nivå än vad fallet var för ett år sedan.

Inte heller vakansgraden (andelen tomma lokaler) har förändrats på något markant sätt. På vissa av de mest attraktiva marknaderna har vakanserna sjunkit om än tämligen marginellt. Malmö är dock ett undantag; där har ett ökat utbud av nya lokaler gjort att vakanserna ökat något. Andelen tomma butikslokaler i sämre lägen ökar också generellt sett över landet.

Sammantaget innebär det att det under det senaste året inte skett några signifikanta värdeförändringar på kommersiella fastigheter. Ett segment som dock bryter mönstret något är industri- och logistikfastigheter och i synnerhet för sämre lägen. Där pågår för närvarande en värdenedgång som mest kan förklaras av bankernas svaga intresse att finansiera sådana fastigheter.

Att fastighetsmarknaden fortfarande står relativt opåverkad i förhållande till den rådande ekonomiskt oroliga situationen är i någon mån överraskande, säger P-O Skoog värderingschef på Forum Fastighetsekonomi. Men fastighetsmarknaderna brukar å andra sidan inte reagera förrän situationen först reellt i praktiken har förändras. Men möjligen står vi precis inför en mer konkret förändring då den svenska ekonomin och konjunkturen nu bekräftats vara i nedgång och att det i så fall får konsekvens av bland annat ökade vakanser och lägre hyresnivåer?

Börsens fastighetsaktier uppvisar heller inga uppenbara tecken till nedgång trots att börsen brukar reagera tidigt och ofta kraftfullt på signaler om framtida förändringar.

För ytterligare upplysning var vänlig kontakta P-O Skoog på tel 070 580 31 29 eller po.skoog@fforum.se