Vanliga frågor

Hur mycket skall jag betala i fastighetsavgift?

Fastighetsavgiften för småhus år 2013 (deklaration 2014)
är 7 074 kr för varje bostadsbyggnad.

Om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, skall det användas i stället.

Avgiften indexuppräknas varje år.

Vad skall jag betala i skatt när jag säljer min bostad?

Om du gör en vinst, kapitalvinst, (reavinst), när du säljer din bostadsrätt eller ditt småhus är skatten 22 procent.
Du kan söka uppskov med vinsten upp till 1 450 000 kr.

Läs mer under Uppskovsbelopp

Kan jag göra avdrag om jag säljer min bostad med förlust?

Vid förlust får du göra en skattereduktion med 15 % av förlusten.
(Halva förlusten får dras av och procentsatsen för skattereduktion är 30 %)

Reduktionen beräknas enligt följande: Förlusten är 50 000 kr, skattereduktionen är då 7 500 kr.
(50 000 kr x 50 % x 30 % = 7 500 kr)

Hur stort belopp kan jag få uppskov med?

Kapitalvinst/krKr/månKapitalvinst/krKr/mån
100 00042900 000376
200 000841 000 000418
300 0001251 100 000459
400 0001671 200 000501
500 0002091 300 000543
600 0002511 400 000585
700 0002921 450 000605
800 000334  

Vad händer med uppskovsbeloppet om jag ger bort mitt hus?

Uppskovsbeloppet skall beskattas om en bostad övergår till ny ägare genom arv, gåva, testamente eller bodelning.

Undantag är arv eller testamente till make/sambo och hemmavarande barn under 18 år eller bodelning vid äktenskapsskillnad eller att samboförhållande upphör, eller makes eller sambos död.

Jag har sålt min bostadsrätt när skall jag deklarera?

Du som har sålt bostadsrätten under år 2013 skall deklarera
år 2014.

Kontrolluppgift kommer från bostadsrättsföreningen så att du kan se vilka belopp du skall deklarera. Berörda kommer att få sammanfattande skrift från Forum Fastighetsekonomi i frågan.

Kontakta Forum via mejl om du inte har fått skriften.

Skicka mejl till Forum

Det är viktigt att i samband med ett friköp sätta sig in i reglerna om kapitalvinst, särskilt om man är ny bostadsrättshavare och har en gammal kapitalvinst att begära förnyat uppskov på.

Samfällighetsförening vad är det?

Jag har hört att en samfällighetsförening skall sköta lekplats och garage i fortsättningen, vad innebär det?

En gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen innebär en för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov.

Anläggningen förvaltas normalt av en samfällighetsförening.

Gemensamhetsanläggningar förekommer i en mängd olika former både i tätorter och på landsbygden. Det kan gälla lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilsvägar, båtbryggor med mera.

Varje ansluten fastighet har en andel i gemensamhetsanläggningen och en styrelse väljs bland ägare av de anslutna fastigheterna att sköta verksamheten

Vad menas med energideklaration?

Vid försäljning från och med den 1 januari 2009 skall alla kategorier av byggnader ha en energideklaration.

Läs mer på Boverket

Jag har hört att räntan skall gå upp, hur påverkar det mig?

När räntan går upp kommer även din månadsavgift att påverkas.
Föreningen har ingen rätt att göra avdrag på skatten för ränteutgifter.

Om du gör ett friköp eller ett kapitaltillskott har du möjlighet att dra av 30 % av din räntekostnad i din deklaration.

Tala med banken om lämplig fördelning av lån mellan rörliga och fasta räntor.

Vid friköp eller kapitaltillskott där flera medlemmar samtidigt tecknar lån lämnar bankerna oftast rabatt på räntan.

Läs mer om räntestatistik från Swedbank

Läs mer på Riksbanken

Jag är pensionär, kan jag få lån?

Vår erfarenhet från alla friköp eller kapitaltillskott, som vi har genomfört, är att bankerna inte särbehandlar pensionärer.

Har man ordning på ekonomin och har skött sina betalningar så får man oftast lån.

Tala med den bank som föreningen utsett eller med din personliga bankkontakt.

Vad krävs för att en förening skall gå i frivillig likvidation?

I normalfallet krävs det beslut på två föreningsstämmor.

Enkel majoritet (minst 50%) på stämma ett (1) och minst 2/3 majoritet på stämma två (2).

Endast de som röstar räknas.

Vad händer om jag inte vill friköpa?

Om bostadsrättsföreningen har beslutat om likvidation, i stadgeenlig ordning, så berör det alla medlemmar.

Föreningen skall avvecklas och föreningens medlemmar erbjuds att köpa sin bostadsrätt med äganderätt.

Man kan inte bo kvar med bostadsrätt eftersom föreningen är i likvidation och kommer att upphöra.

Får jag betala skatt när jag friköper?

När du friköper kan det uppstå en skattepliktig vinst som du skall betala skatt för.

Om du är folkbokförd i lägenheten kan du begära uppskov med att betala skatt på vinsten. Uppskovet gäller tills du säljer din bostad.

För att få uppskov måste du ha varit folkbokförd minst ett år omedelbart före försäljningen (köpekontraktsdatum) eller minst tre av de senaste fem åren.

Om du inte är folkbokförd i lägenheten kan det bli problem, kontakta då Forum Fastighetsekonomi eller någon som kan ge dig råd i skattefrågor.

Läs mer om uppskov på Skatteverket.

Vad händer med de lån som jag har tagit på bostadsrätten?

De lån som du har tagit på bostadsrätten omvandlas till lån med säkerhet i småhusfastigheten.

I samband med friköpet byts säkerheten i bostadsrätten, pantsättning, mot säkerhet i form av pantbrev i den fastighet du köpt från bostadsrättsföreningen.

Observera att lånen läggs om först i samband med friköpet.

Friköpet sker oftast en ganska lång tid efter beslut om friköp.

Innan friköpet skall Lantmäteriet bilda nya fastigheter, en tomt per hus.

Kontakta oss

Stockholm

Erik Sköldeberg

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg