Ekonomisk plan

I en bostadsrättsförening skall det finnas en ekonomisk plan. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.

En ekonomisk plan upprättas oftast i samband med att en bostadsrättsförening köper ett hus i en nyproduktion eller vid ombildning till bostadsrätt.

Planen skall vara registrerad på Bolagsverket innan bostadsrätterna upplåts med bostadsrätt.

Om det inträffar väsentliga förändringar i föreningen, efter att den ekonomiska planen registrerats, som påverkar bedömningen av föreningens verksamhet får föreningen inte upplåta bostadsrätter förrän ny ekonomisk plan har upprättats och registrerats av Bolagsverket.

Den ekonomiska planen måste, innan den registreras hos Bolagsverket, granskas av två oberoende intygsgivare certifierade av Boverket som har till uppgift att kontrollera faktauppgifter i planen och bedöma om planen är ekonomiskt hållbar.

Boverket har nyligen kommit med nya direktiv (Allmänna råd) till hur den ekonomiska planen skall se ut. Läs mer här.

De här nya allmänna råden innehåller dels en del helt nya krav på den ekonomiska planen och på hur intygsgivarna skall jobba. Men i stort innebär direktiven att Boverket nu satt ned foten och dragit slutsatser av en längre tids diskussion om hur ett starkt konsumentskydd skall upprätthållas när en bostadsrättsförening upplåter lägenheter vid nyproduktion och vid ombildning från hyresrätt.

Forum har kompetens att bistå föreningar med upprättande av ekonomisk plan och intygsgivning. Forum har trots den korta tiden vi haft på oss tagit fram nya dokument och interna riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas med anledning av Boverkets nya allmänna råd.

 

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist