FMI - Marknadsanalys

Vi samlar vår information om den svenska fastighetsmarknaden i ett särskilt marknadsdatasystem som vi kallar för FMI, FastighetsMarknadsInformation. Denna information är möjlig att abonnera på via nättjänster hos Datscha, www.datscha.se. eller UC Bostadsvärdering, tidigare Ljungquist Information, www.ljungquist.se.

FMI redovisar information om bedömda marknadshyror, direktavkastningskrav och vakansuppgifter för såväl kommersiella fastigheter som bostadshyresfastigheter. Informationen är uppdelad på butiker, bostäder, kontor och industrier och redovisas för varje enskild delmarknad. På kartbilder framgår varje delmarknad med gränser och dess lägestillhöriget anges som A–, B– eller C-läge.

Kundkretsen till FMI utökas kontinuerligt och bland nuvarande användare kan nämnas SEB, Nordea, Diligentia, Kungsleden, Göteborgs stad, Brinova Fastigheter och CBRE Global Investors m fl.

Kontakta oss

Sofia Moberg