Friköp bostadsrätten

Möjligheten att friköpa en bostadsrätt gäller de bostadsrättsföreningar som består av småhus.

I bostadsrättsföreningen äger föreningen husen medan du som medlem äger rätten att bo i ett speciellt hus. Efter att ha friköpt bostadsrätten äger du din bostad helt och hållet, inifrån och ut.

Det vanliga är att tanken på att friköpa husen väcks på en föreningsstämma. Anledning och bakgrund kan vara skiftande och den har ingen egentlig betydelse för processen att friköpa bostadsrätten. Genomförs friköpet innebär det praktiskt att bostadsrättsinnehavaren förvandlas till lagfaren ägare av bostaden. Finansieringen sker som vid ett vanligt småhusköp; genom banklån i utbyte mot pantbrev i huset.

I en friköpt bostadsrätt sänks vanligen månadskostnaden med 500–2 000 kronor. Det beror främst på att du som ägare kan göra avdrag för räntan på de lån som tidigare låg i bostadsrättsföreningen. Du har även rätt till ROT-avdrag för yttre underhåll, något som en bostadsrättsförening inte kan nyttiggöra sig.

På senare år har vi märkt en ökad andel förfrågningar från små bostadsrättsföreningar med 12 lägenheter eller mindre. Detta beror på att det har blivit svårare att få bankfinansiering för föreningen men även för köp av bostadsrätterna.

Ansvaret för underhåll i en bostadsrättsförening fördelar sig grovt på det sättet att du är ansvarig för det inre underhållet medan föreningen ansvarar för yttre underhåll. När du äger huset har du hela underhållsansvaret.

Forum Fastighetsekonomi har erfarenhet och kompetens för att genomföra friköp på ett smidigt sätt genom att:

  • Utreda förutsättningarna för friköp genom att gå igenom bostadsrättsföreningens ekonomiska status och väga det mot hur marknaden ser ut både geografiskt och generellt.
  • Ge varje enskild medlem en ”friköpskalkyl” som visar hur boendekostnaderna påverkas om friköpet genomförs.
  • Göra en planutredning som tydligt illustrerar den kommande avstyckningen av föreningens hus och mark.
  • Förbereder och genomför en eller två extra föreningsstämmor som ska besluta om föreningens frivilliga likvidation vilket är nödvändigt för att friköpet ska kunna genomföras.
  • Agera som likvidator med uppgift att avveckla föreningen. Formellt tillsätts likvidatorn av Bolagsverket.
  • Vägleda medlemmarna under likvidationen och hjälpa till att forma den arbetsgrupp som ska samarbeta med likvidatorn fram till dess att medlemmarna kan tillträda sitt ägande.
  • Med den genomförda planutredningen som grund biträda Lantmäteriet när föreningens mark och hus ska styckas av. I samband med avstyckningen bildar Lantmäteriet en samfällighet som får ansvar för gemensamma anläggningar och installationer: grönområden, va-anläggningar och liknande.
  • Biträder när bostadsrättsföreningens lån ska fördelas mellan de blivande småhusägarna.
  • Hantera processen när medlemmarna ska sälja sina bostadsrätter till bostadsrättsföreningen och sedan köpa tillbaka bostadsrätterna i form av småhus. Köpeskillingen utgörs av de lån som tas över från föreningen samt en del av kostnaden för processen att friköpa bostadsrätten. Tillsammans blir det nettoköpeskillingen.
  • Regissera den formella avslutning då bostadsrättsföreningen genomför den avslutande föreningsstämman och föreningens slutredovisning lämnas till Bolagsverket och föreningen likvideras.

Processen att friköpa en bostadsrätt är snårig och kräver erfarenhet och kompetens. Forum Fastighetsekonomi har biträtt vid ett stort antal friköp och kan upprätta både realistiska tidplaner liksom fungerande handlingsplaner så att processen löper framgångsrikt och smärtfritt.

Ladda ner vår friköpsbroschyr

Forums mångåriga erfarenhet av friköp bidrar till trygghet för alla parter i friköpssprocessen

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist