Intrång

Intrångsvärdering

Beräkning av intrångsersättning på lantbruksfastigheter kan föranledas av en mängd uppkomna situationer, som t ex intrång av vägar, järnvägar, kraftledning, flygplatser, mobilmaster, naturreservat med mera.

Flera av Forums medarbetare har spetskompetens inom intrångsvärdering av lantbruksfastigheter och skogsfastigheter.

Kontakta oss

Göteborg

Anders Dalbert

Nyköping

Ulf Weitze

Umeå

Carl-Johan Gärdemalm

Östersund

Anders Nyberg
Per-Anders Hedström

Övriga Sverige

Ulf Weitze