Intrång

Intrångsvärdering

Beräkning av intrångsersättning på lantbruksfastigheter kan föranledas av en mängd uppkomna situationer, som t ex intrång av vägar, järnvägar, kraftledning, flygplatser, mobilmaster, naturreservat med mera.

Flera av Forums medarbetare har spetskompetens inom intrångsvärdering av lantbruksfastigheter och skogsfastigheter.

Kontakta oss

Nyköping

Ulf Weitze

Umeå

Carl-Johan Gärdemalm

Östersund

Anders Nyberg
Per-Anders Hedström

Övriga Sverige

Ulf Weitze