Miljöpolicy

Forum Fastighetsekonomis verksamhet i sig bedöms innebära en jämförelsevis låg miljöpåverkan. Trots detta arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom energieffektivisering av kontoren och prioritering av ett miljövänligt transportsätt i tjänsten.
Vi arbetar aktivt med vår miljöpolicy via rutiner och uppföljning. Nedan följer Forums miljöpolicy:

Vår verksamhet omfattar fastighetsekonomisk konsultation. Därför är det av stor betydelse att vi har god medvetenhet om miljöpåverkan från den egna verksamheten, och vi ska ständigt förbättra oss genom att kontinuerligt arbeta för att minska denna påverkan.

Vi ska sträva efter att samtliga våra rutiner såsom ex vis inköp, avfallshantering och transporter välja lösningar med största möjliga hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling, för människa, miljö och ekonomi. Detta gör vi genom tydliga riktlinjer och utbildning av alla våra medarbetare.

Vi ska följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av. Vår policy ska vara integrerad i medarbetarnas arbetsliv samt vara vägledande och inspirerande i deras privata livsföring.