Miljöskador

Verksamhet som bedrivs eller avses bedrivas på en fastighet kan påverka omkringliggande fastigheter negativt. Typexempel på detta är buller från vägar, flygplatser etc men även estetiska störningar i form av försämrad utsikt.

Forum Fastighetsekonomi har god erfarenhet av att bedöma såväl påverkan på marknadsvärdet av miljöskador som frågan om och i så fall hur stor ersättning som ska utgå. Våra uppdragsgivare i dessa ärenden är främst stat och kommuner i olika skepnader.

Kontakta oss

Stockholm

Rolf Simón

Malmö

Anders Stålarm

Övriga Sverige

Rolf Simón