Specialfastigheter

Hotell och Köpcentrum

Vissa fastigheter anpassas för ett visst unikt ändamål. Det kan röra sig om idrottsanläggningar, skolor, fängelser, olika typer av tekniska anläggningar och båthamnar med mera. Ett gemensamt begrepp för denna kategori av objekt brukar vara specialfastigheter. När mark och byggnader inte längre används för sitt ursprungliga ändamål är de ofta svåra eller omöjliga att använda för andra verksamheter - såvida inte mer eller mindre omfattande ombyggnadsarbeten genomförs.

Att värdera specialfastigheter kräver att värderingsmannen noggrant sätter sig in i gällande villkor och förutsättningar. Därutöver måste en bedömning göras om fastighetens mest sannolika framtid och utveckling.

  • Kommer fastigheten att under lång tid att nyttjas för det den är tänkt för eller kommer verksamheten att upphöra?
  • Kan befintlig bebyggelse användas för andra verksamheter och vad kostar det att bygga om eller riva?

Frågeställningarna blir många och måste i den slutliga bedömningen sammanvägas till ett sannolikt utfall.

Mycket nära gruppen specialfastigheter finns hotellfastigheter och köpcentrumfastigheter.

En gemensam nämnare för dessa fastighetskategorier i ett värderingssammanhang är att det är viktigt att även analysera den rörelse som bedrivs i fastigheten. Det innebär för hotellfastigheter att hotellrörelsens nuvarande och framtida ekonomi och konkurrenssituation bedöms. Samma bedömning görs med köpcentrumfastigheter och samtidigt måste även många andra viktiga frågor belysas.