Bostads-, kontors- och butiksfastigheter

Inom kategorin storhus ingår framför allt bostads-, kontors- och butiksfastigheter.

Värderingarna baseras i stor utsträckning på bedömning av framtida hyresintäkter, driftskostnader, uthyrningsgrad samt direktavkastningskrav. Därutöver är det viktigt att byggnadernas underhållsskick och standard beaktas.

Forum har lång erfarenhet av värdering av storhusfastigheter. Genom att vi utvecklat egna rutiner och analysverktyg anpassade till vår organisation genomförs arbetet effektivt. Vårt kalkylprogram har rönt stor uppmärksamhet och används idag också av andra företag.

Vi tar fram olika former av värdeutlåtande, allt ifrån mycket enkla med kortfattad information till mera fullständiga och utförliga rapporter där bland annat såväl fastighet och dess marknad ingående redovisas. Oavsett redovisningsform så tummar vi inte på värderingskvaliteten.

Vi utför kontinuerligt värderingar av större bestånd av fastigheter. För beståndsuppdrag har vi utvecklat särskilda rutiner i syfte att göra arbete så kostnadseffektivt som möjligt.

Vi upprättar utlåtanden även på engelska.