Madelene Gustafsson

Direktnummer
Mobiltelefon 070 319 14 86

madelene.gustafsson@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2017

Verksamhetsområde

Rådgivning och utredningar inom fastighetsbildnings/fastighetsrättsliga frågor.

Detaljplaner, upprättande och genomförande.

Förhandling och upprättande av avtal (tex servitut, ledningsrätt, arrende, köp och överenskommelse om fastighetsreglering)

Fastighetsförteckningar

Exploaterings- och projektkalkyler.

Värdering av markåtkomst och ersättning.

Värdering av flerbostadshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.