Camilla Backman

Direktnummer
Mobiltelefon 070 745 07 58

camilla.backman@fforum.se

Civilingenjör/Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2019

Ersättningsbedömningar vid expropriation, inlösen, fastighetsbildning, miljöskador mm.

Värdering av mark/byggrätter.

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Rådgivning avseende fastighetstaxering.

Rådgivning inom mark- och exploateringsfrågor detaljplaner, upprättande och genomförande.

Förhandling och upprättande av avtal (tex servitut, ledningsrätt, arrende, köp och överenskommelse om fastighetsreglering)

Exploaterings- och projektkalkyler.