Ombildning fyra steg

Fyra viktiga steg i ombildningen

Forum Fastighetsekonomi AB har en mångårig erfarenhet av ombildning och varje ombildning är unik. Våra ombildningar sker med omsorg och trygghet för den enskilde medlemmen.

Medlemmen skall förvärva sin bostadsrätt med utgångspunkt i långsiktigt hållbara kalkyler som baseras på sakliga grunder. I ombildningen ser vi till helheten och det framtida boendet i bostadsrättsföreningen skall vila på en god och trygg ekonomi.

Att genomföra en ombildning är en process innehållande en mängd olika steg.

I en ombildning som Forum utför är de viktigaste stegen som vi genomför redovisade i korthet nedan.

1 Utredning

 • Svara på frågor för telefonförfrågningar från styrelse och hyresgäster.
 • Inhämta information från fastighetsägaren.
 • Bedöma värdet på fastigheten.
 • Förhandla om priset och villkor kring köpet.

2 Ombildning

 • Upprätta preliminära boendekostnadskalkyler för bostadsrätterna.
 • Kalla till och avhålla informationsmöte för hyresgästerna.
 • Inhämta hyresgästernas preliminära intresseanmälningar.
 • Bekosta besiktning av fastigheten, sker via underkonsult.
 • Ge förslag på insats och andelstalsfördelning.
 • Upprätta bostadsrättsföreningens ekonomiska plan.
 • Ombesörja och bekosta intygsgivning avseende planen.
 • Inhämta offerter för föreningens och medlemmarnas finansiering.
 • Biträda anskaffandet av föreningens och medlemmarnas finansiering.
 • Kalla till extra föreningsstämma för beslut om fastighetsköpet.
 • Som ordförande hålla köpstämma och föra protokoll.

3 Överlåtelse

 • Registrera ekonomiska planen hos Bolagsverket.
 • Bekosta registrering av ekonomisk plan.
 • Upprätta alternativt granska och förhandla köpekontrakt.
 • Upprätta upplåtelsehandlingar till bostadsrättshavarna.
 • Upprätta medlems- och lägenhetsförteckning.
 • Inhämta offerter för försäkring av fastigheten.
 • Inhämta offerter avseende ekonomisk förvaltning.
 • Inhämta offert avseende teknisk förvaltning

4 Upplåtelse - Tillträde

 • Upprätta köpebrev och likvidavräkning.
 • Ombesörja tillträdet och ansöka om lagfart.
 • Upplåta lägenheterna med bostadsrätt.
 • Biträda av föreningen anlitat förvaltningsföretag att starta en fungerande fastighetsförvaltning.

För mer information:
Vanliga frågor och svar hittar du på vår ombildningssite

Forums mångåriga erfarenhet av ombildning ger bidrar till trygghet för alla parter i ombildningsprocessen.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist